Українська  Русский  English
 
Історія кафедри
Історія в обличчях

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Кафедра фізичної та органічної хімії була організована в 1980 р на базі двох кафедр - кафедри фізичної та колоїдної хімії та кафедри аналітичної та органічної хімії.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії з'явилася в Донецькому вуглехімічному інституті в 1930 р, і першим її завідувачем до 1939 р був проф. В.С.Крим. У передвоєнні і воєнні роки кафедрою керували В.Я.Волков (1939-1941) і М.Д.Кузнецов (1942-1944). З 1945 по 1968 рр. завідувачем був доц. Ф.А.Санталов. Протягом 1968-1980 рр. кафедру фізичної та колоїдної хімії очолював видатний вчений в галузі хімічної термодинаміки - д.х.н., проф. Н.Л.Ярим-Агаєв. Заснована їм фізико-хімічна школа з науковим напрямком «Термодинаміка фазових рівноваг» існує вже більше 60 років. За ці роки Н.Л.Ярим-Агаєвим і його учнями розроблено опис фазової рівноваги рідина-пар у дво- та багатокомпонентних системах для широкого класу таких систем: з хімічною взаємодією, асоціацією компонентів у газовій фазі, з ідеальною і неідеальною паровою фазою, системах примесного типу та ін. Піонерськими були роботи в галузі вивчення електропровідності насиченої пари галогенідів лужних металів. Результати цих робіт відображені в публікаціях у провідних періодичних виданнях АН СРСР.

Кафедра аналітичної хімії була заснована в 1932 р, а в 1964 р вона увійшла до складу кафедри аналітичної та органічної хімії. Першим завідувачем був доц. Р.Н.Головатий (1932-1944), пізніше - доц. М.І.Бабкін (1944-1964). Кафедра здійснювала комплексне наукове дослідження розчинності оксалатів, розробку методів визначення фенолів, виконувала держдоговорну роботу з аналізу шахтних вод. За цей період було захищено дві кандидатські дисертації.

З 1968 р під керівництвом доцента кафедри К.А.Уваровой почалися роботи з дослідження комплексоутворення катіонів металів з органічними лігандами, які поклали початок новому науковому напрямку, пов'язаному з аналізом сплавів кольорових та чорних металів. З 1968 р в галузі аналітичної хімії опубліковано більше 100 наукових робіт, захищено чотири кандидатські дисертації.

Після виділення з Гірничого інституту самостійного Донецького вуглехімічного інституту в 1930 р. кафедрою органічної хімії завідував проф. А.І.Тулпаров, а з 1935р. - проф. Н.Н.Рождественскій. Протягом 1950-1961 рр. завідувачем кафедри був проф. В.М.Кравченко, в сферу наукових інтересів якого входили питання фазових рівноваг систем, що містять компоненти кам'яновугільної смоли.

У 1964 р була заснована кафедра аналітичної та органічної хімії. Завідували нею доценти А.К.Спіцин (1964-1968), К.О.Уварова (1968-1977) і Д.Д.Мисик (1978-1980).

Лаборатория аналитической химии ДПИ, 1965 г.Лабораторія аналітичної
хімії ДПІ, 1965 р.

Протягом 1980-2005 рр. кафедрою фізичної та органічної хімії завідував доц. В.Г.Матвіенко. Зараз кафедру очолює проф. Ю.Б.Висоцький. Одним з напрямків науково-дослідної діяльності кафедри є дослідження термодинамічних рівноваг систем рідина-пар, що містять похідні вуглеводнів, і поведінка останніх на поверхні розділу фаз. У рамках цієї тематики виділяються два напрямки. Одне з них, очолюване Ю.Б.Висоцьким, пов'язано з квантово-хімічним моделюванням освіти плівок ПАР на поверхні розділу фаз вода-пар. Розрахунки проводяться в рамках напівемпіричних методів, переважно РМ3- методу. Вже розраховані термодинамічні параметри кластеризації спиртів, насичених і цис-моноеновіх карбонових кислот, амінокислот, заміщених меламінів, тіоспиртів, амінів, фторспиртів на міжфазній поверхні. Сьогодні вивчається вплив зовнішніх факторів на термодинамічні закономірності протікання процесу кластеризації. Надалі планується перехід до вивчення біологічних систем, зокрема, білків. В рамках довгострокової угоди про співпрацю з Інститутом колоїдів і поверхні Макса Планка (Гольм, Німеччина) Ю.Б.Висоцький є одним з керівників спільного проекту «Квантово-хімічний опис процесів кластеризації та рекластерізаціі органічних молекул на поверхні розділу фаз рідина-пар». За результатами проведених досліджень опубліковано близько 50 робіт, в тому числі в міжнародних журналах.

Другим напрямком, сформованим д.х.н. проф. Н.Л.Ярим-Агаєвим, керує доц. В.Г.Матвіенко. Ця наукова школа існує вже більше шістдесяти років. Її напрямок - хімічна термодинаміка фазових рівноваг. За час існування школи опубліковано більше трьохста наукових робіт. Розроблено, теоретично і експериментально обґрунтовано опис рівноваги рідина-пар у двох - і багатокомпонентних системах з ідеальною газовою фазою, з хімічною взаємодією і асоціацією компонентів в паровій фазі, з неідеальної газовою фазою, в системах примесного типу. Досліджено (теоретично і експериментально) іонні рівноваги в парах галогенідів лужних і лужноземельних металів і подвійних системах на їх основі. Вивчено рівновагу рідина-пар в ряді подвійних сольових систем на основі галогенідів лужних металів при високих температурах.

Накопичено значний експериментальний матеріал по розчинності компонентів природного газу(вуглеводнів, H2S, CO2, COS та ін.) в різних розчинниках (N метилпіролідоні,бутіролактоні, метанолі, ацетоні, діетиленгліколю та ін.), видані рекомендації по використанню цих адсорбентів для очищення газу. Проведено ряд досліджень фазових рівноваг рідина-рідина, рідина-кристали, рідина-кристали-пар в системах, що містять промислово важливі компоненти. Висунуто і теоретично обґрунтовано концепцію «аномального» характеру процесу встановлення рівноваги рідина-пар.

З 1965 р існує науковий напрямок робіт з аналітичної хімії, пов'язаний з поділом екстракції і концентрації в аналізі, розробкою методик визначення кольорових і рідкісних металів. Ці дослідження проводилися під керівництвом доц. К.О.Уварової. З цієї тематики опубліковано 89 наукових робіт, виконувалися госпдоговірні роботи по доатестаційному аналізу сплавів чорних металів. З 1979 р виконується робота по доатестаційному аналізу сплавів кольорових металів. Отримані результати ввійшли в свідоцтва на стандартні зразки сплавів. За програмою підготовки фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю «Аналітична хімія »за минулий період захищені чотирьох кандидатські дисертації.

Напрямок науково-дослідної роботи з органічної хімії сформував доц. Д. Д. Мисик. Починаючи з середини 1960-х років, науковці кафедри зосередили увагу на розробці синтезу електроноакцепторів і дослідженні їх комплексів з переносом заряду і з'єднань з внутрішньомолекулярним переносом заряду, вивчалася активація цими сполуками фотопровідності органічних напівпровідникових матеріалів, що використовуються як засоби реєстрації оптичної інформації.

Всі дисципліни, за якими ведеться навчання на кафедрі, забезпечені методичними матеріалами. Особливо слід відзначити оригінальний курс лекцій з фізичної хімії, розроблений проф. Н.Л.Ярим-Агаєвим. Лабораторна база кафедри дозволяє проводити навчання студентів ДонНТУ з фізичної, колоїдної, аналітичної та органічної хімії та інших дисциплін, пов'язаних з вивченням хімії.